Vi regulerer både for firma, kommuner og privatpersoner.  Hele prosessen kan utarbeides av oss, dette omfatter: planiniativ, oppstartsmøte, planbestemmelser, plankart og illustrasjonsplaner. Vi utarbeider fastpris for ferdig prosjektert planforslag for 1. gangs behandling i kommunen. Eksempel på illustrasjonsplan som legger til rette for etablering av fritidsboliger/utleiehytter for 2-4 enheter, samt for flere enheter enn 4 på et mindre areal. Samtlige enheter kan ha parkering i nedgravd underetasje. Totalt areal 12,2 dekar.