Vi regulerer både for firma, kommuner og privatpersoner.  Hele prosessen kan utarbeides av oss, dette omfatter: planiniativ, oppstartsmøte, planbestemmelser, plankart og illustrasjonsplaner. Vi utarbeider fastpris for ferdig prosjektert planforslag for 1. gangs behandling i kommunen. Eksempelet viser regulering av et lite område med 10-14 boenheter. Totalt areal 14,2 dekar.